Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

• Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.
• İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
• Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
• İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.
• İlde devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.
• Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
• Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.